Om Center for Leg & Bevægelse

- Et kraftcenter for legekultur siden 1983

Center for Leg & Bevægelse er en del af Gerlev, som udover Center for Leg & Bevægelse også rummer Gerlev Idrætshøjskole, der tilbyder både lange og korte højskoleophold og -kurser. Som samlet institution arbejder Gerlev blandt andet for at god legekultur prioriteres som en værdifuld del af den enkeltes liv, fællesskaber og samfundet som helhed (læs mere her). En stor del af dette arbejde foregår gennem de aktiviteter og projektindsatser som varetages af Center for Leg & Bevægelse.

Gerlev Center for Leg & Bevægelse opstod i 1983 ud af Gerlev Idrætshøjskole som forsknings- og formidlingscenter, dengang under navnet Idrætshistorisk Værksted. De sidste knap 40 år har vi gennem dette videnscenter for leg arbejdet dedikeret med fysisk aktiv leg i forskning og i praksis, i samspil mellem centeret, Gerlev Idrætshøjskole og en lang række eksterne samarbejdspartnere. Du kan læse mere om vores nuværende forskningssamarbejder her.

Vores viden om og erfaring med leg formidler vi til både virksomheder, skoler, institutioner og private, og vi gør det i alle formater lige fra praktisk orienterede kurser og uddannelsesforløb til rene oplevelsesarrangementer.

Vi arbejder desuden politisk for udbrede den legende og glædesfyldte bevægelse i samfundet, og vi samarbejder med kommuner og organisationer landet over om indsatser og tiltag der styrker legekulturen for mennesker i alle aldre og samfundsgrupper. Mød den faste medarbejderstab i Center for Leg & Bevægelse her.

Det daværende Idrætshistorisk Værksted (IHV) blev etableret i 1983, som en del af forskningsafdelingen Idrætsforsk på Gerlev Idrætshøjskole under Syddansk Universitet. De første ti år fungerede stedet som et forsknings- og udviklingsmiljø, hvor tidligere tiders idrætskultur – først og fremmest leg – blev indsamlet, dokumenteret og afprøvet i praksis. Formålet med etableringen af IHV var:

  • ·         at forske i og gøre forsøg med før-sportslige idrætsformer og deres samspil med de natur- og kulturgivne forudsætninger
  • ·         formidle viden om fortidens idrætter, lege og spil og derigennem stimulere debatten om nutidens og fremtidens idrætter

Legen i praksis har derfor fra start været en vigtig del af forskningstilgangen på Gerlev. Deraf også navnet Idrætshistorisk Værksted, fordi vores undersøgelser af leg tager afsæt i det grundlæggende synspunkt at leg bedst forstås når det foregår mellem mennesker i virkeligheden.

Indsamling af legekultur

Den eksperimenterende afprøvning af legene er i høj grad foregået sammen med elever på Gerlev Idrætshøjskole, der siden starten af 1980’erne som en del af deres højskoleophold har været med til at opleve og udvikle de gamle lege. Gennem denne proces med indsamling og afprøvning fik man indsamlet et stort katalog af gamle idrætslege, som legeforskeren Jørn Møller i 1990 udgav i sin ph.d.-afhandling Gamle Idrætslege i Danmark (bind 1-4). Det er en systematisk opstilling af 400 grundlege med beskrivelser af variationer, der tilsammen udgør mere end 1000 forskellige lege. Sammen med beskrivelserne af legene følger også et væld af indsigter om leg som er gjort undervejs i forskningsarbejdet – herunder legens rolle i udviklingen af individer og samfund, både i et historisk og samtidigt perspektiv.

Bøgerne fungerer både som en national kulturhistorisk legesamling og samtidig en grundbog i formidlingen af de gamle lege, idet fremstillingen forener en historisk og pædagogisk synsvinkel.

Idrætshøjskolen spiller stadig en vigtig rolle i vores fortsatte afprøvning og udvikling af både gammel og ny legekultur, og Center for Leg & Bevægelse varetager løbende kurser for højskoleeleverne i legekultur, hvor de selv er med til at forme og udvikle legene. Derved fortsætter legene med at være levende og i konstant udvikling, ligesom de altid har været.

Etableringen af Gerlev Legepark

Jørn Møllers legeindsamling har haft stor betydning for vores viden om tidligere tiders legekultur. Men en bog med legebeskrivelser ikke meget værd hvis ikke den bidrager til at faktiske mennesker leger og oplever glæden derved. Derfor har den praktiske formidling af leg for offentligheden også fra start spillet en stor rolle for Gerlev. I forlængelse af sit arbejde med at indsamle traditionelle lege og spil, forestod Jørn Møller i slutningen af 1990’erne at etablere en 3 hektar stor legepark – Gerlev Legepark – som et levende museum, hvor man som gæst ikke blot blev budt ind til at se eller læse om de gamle lege, men faktisk blev inviteret til at opleve dem på egen krop sammen med sin familie, skoleklasse, kollegaer og parkens øvrige gæster. Gerlev Legepark har siden sin åbning i 1999 fungeret som formidlingscentrum og som et levende legelaboratorium hvor Gerlevs legeformidlere sammen med parkens besøgende fortsat har kunnet eksperimentere med legekultur og desuden invitere gæsterne til at tage legene ”med hjem”.

Legeparken fungerer stadig den dag i dag som hjemmebane for Gerlev Center for Leg & Bevægelse, og den er løbende blevet udviklet og udvidet til også at rumme nyere legende bevægelseskultur, hvilket især kan ses med etableringen af det store parkouranlæg på Gerlev i 2007, som dengang var det første af sin slags i verden.

Gerlev Legepark er et kulturelt besøgsmål for tusindvis af gæster hvert år, både virksomheder, skoler/institutioner og privatpersoner, der besøger stedet i forbindelse med kurser, arrangementer eller blot for at gå på opdagelse i parken og opleve glæden ved at lege sammen.

Det er centralt for vores virke i Gerlev Center for Leg & Bevægelse at udbrede både kendskabet til legekultur, men også forståelsen for legens vigtighed for mennesker i alle aldre. Alle de legende bevægelseformer vi beskæftiger os med, udgør en kulturel arv, som det er vigtigt at kende og bevare, ikke kun som historisk dokumentation, men som et vigtigt fundament for nutidens fortsatte legekultur. Legearven er et skatkammer af bevægelsesaktiviteter baseret på århundreders erfaring med hvad der er sjovt, hvor de bedste og sjoveste lege er blevet overleveret og videreudviklet fra generation til generation. Denne akkumulerede viden og erfaring med leg har derfor på ethvert tidspunkt i historien dannet grundlag for at en rig legekultur har kunnet eksistere, og for at nye lege og variationer har kunnet opstå i den.

Trange tider for legekultur

I moderne tid er denne legekulturelle erfaring dog kun i ringe grad blevet leveret videre. Det skyldes mange strukturelle faktorer, blandt andet at vores aldersinddelte skole- og institutionsverden bevirker børn i langt mindre grad leger sammen på tværs af alder, og at de i det hele taget generelt har langt mindre tid til og mulighed for leg og selvorganiseret aktivitet.

Blandt voksne står det endnu værre til – for selv om legekulturen tidligere har været allemandseje for både børn og voksne, føler mange voksne i dag at de har et meget begrænset kendskab til leg. Alle disse begrænsninger for legen betyder at vi i dag står i en situation hvor legekulturen ikke overleveres organisk fra menneske til menneske – simpelthen fordi vi ikke har tid, mulighed og forudsætninger for det.

Hvordan får vi legen tilbage?

Af det ovenstående kan man udlede to grundlæggende udfordringer for nutidens legekultur:

  • Et manglende kendskab til leg og legekultur i samfundet generelt – vi kender simpelthen ikke særligt mange lege længere, og føler os ikke trygge i at sætte dem i gang.
  • De strukturelle rammer som forhindrer os, og især børn, i at lege – som i vid udstrækning er et resultat af at vi i mange årtier ikke har taget leg alvorligt, og ikke har prioriteret den.

Det er derfor vi i Gerlev Center for Leg & Bevægelse arbejder for 1) at skabe viden om og udbrede kendskabet til leg, og 2) at vi som samfund begynder at tage legen alvorligt. Og de to niveauer spiller sammen og påvirker hinanden. Vores erfaring siger os nemlig at selve oplevelsen af at lege, giver folk en større forståelse for at legen har en selvstændig værdi, som vi alt for længe har underkendt. Dermed arbejder vi “nedefra” med at udbrede viden om leg gennem konkrete oplevelser, som også skaber en bevidsthed om værdien af leg. Parallelt med denne indsats, arbejder vi også “oppefra” for at påvirke beslutningstagere til at skabe bedre rammer for at flere kan få mulighed for at (gen-)opleve legen.

Vores arbejde foregår således på flere niveauer samtidigt: i forskning og i praksis; historisk og nutidigt; politisk og for den enkelte; på Gerlev og på besøg hos andre; i store projektindsatser og til små vejfester; og for alle mennesker, uanset alder, køn, baggrund eller fysiske forudsætninger.

Heldigvis er vi ikke alene i vores bestræbelser på at styrke legen. Vi ser i disse år stærke strømninger i samfundet der ligesom os ønsker at vi sammen skal bevæge os i en mere legende retning. Vi oplever en stigende interesse kommunalt for at integrere legen mere i hverdagen for borgerne, og derfor samarbejder vi med et voksende antal kommuner landet over om at styrke legekulturen. Mange af disse indsatser er blevet til i samarbejde med diverse almennyttige fonde, og fra dem oplever vi ligeledes en stor begejstring for legen og hvad den gør for de mennesker vi deler den med.

Nationalpolitisk ser vi også at man i stigende grad anerkender værdien af leg i samfundet, hvilket blandt andet ses i loven om den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbud (2018), som lægger vægt på at ’legen er grundlæggende’ og at der skal ’tages udgangspunkt i et børneperspektiv’ (§7). Parallelt med denne udvikling vokser ønsket også i det øvrige samfund om mere leg i tilværelsen, og legende bevægelsesfællesskaber for voksne oplever en stigende interesse, særligt i de større byer.

Vi mener at dette er den rigtige retning. Og vi gør alt hvad vi kan for at fremme denne udvikling gennem vores mange partnere og kontaktflader ude i samfundet, særligt politisk, i forskning og med praktikerne i vores samarbejdskommuner. Vores ønske er at skabe en almindeligt udbredt forståelse for hvor vigtig legekulturen er for os mennesker. Leg er en del af en meningsfyldt tilværelse for børn og voksne. Samtidig er legen fællesskabsdannende og udviklende for os, både som individer og som samfund. Hvis vi giver legen mere plads i vores tilværelse, bliver vi derfor ikke alene gladere – vi vil også være langt bedre rustet til at løse de store samfundsudfordringer vi står overfor i fremtiden, som vi mener kalder på netop de kvaliteter der følger som en naturlig sidegevinst af at lege: fælles forståelse, fælles udsyn og fælles engagement.

Læs om vores projekter og indsatser:

Leg og Fællesskab i en Coronatid

Leg & Fællesskab i en Coronatid er et Projekt med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens ”Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen”, som Gerlev Center for Leg & Bevægelse drev i perioden august-december 2020 plus en forlængelse pga. anden bølge af covid-19 til 30. juni 2021. Projektet udviklede en række små HandiLege og spil, til de mindre fællesskaber, som man lever i under en nedlukning. Men det er også aktiviteter til en almindelig hverdag, når man er et par stykker, der vil hygge sig sammen.

Læs mere

Levende Legekultur

Levende Legekultur er en 5-årig indsats der har til formål at styrke legekulturen i fem samarbejdskommuner fordelt over hele Danmark. Med den længerevarende indsats er der mulighed for at uddanne lærere, pædagoger, lokale ildsjæle m.fl. med tilbagevendende kursusforløb over en periode på 3 år, hvilket sikrer at legekompetencerne også medfører en reel forankring og forandring.

Læs mere

Handileg

Et samarbejde om leg for mennesker med udviklingshæmning i 6 danske kommuner. De ansatte og frivillige uddannes sammen med brugerne til at stå for legende aktiviteter. Formået er at øge livskvaliteten med det brugerinddragende aktivitets- og kursusforløb og påvise, at legens store potentiale som et pædagogisk og socialt redskab i det kommunale sociale- og sundhedsmæssige arbejde.

Læs mere

Legeskibet

Legeskibet i Helsingør

Legeskibet sejlede rundt i til mere end 50 forskellige danske havnebyer i årene 2015-2018 for at sprede legeglæde blandt borgerne, og inspirerere lokale beslutningstagere til hvordan man kan indrette havnebyrummet så det invitererer til fysisk aktiv leg og samvær. Legeskibet sejler videre i særligt udvalgte perioder som en del af indsatsen Levende Legekultur.

Læs mere

Drømmeskibet

På M/S Museet for Søfart blev Drømmeskibet etableret i 2018 som et maritimt legeunivers, udviklet på baggrund af de bedste erfaringer fra Legeskibet og Gerlev Center for Leg & Bevægelse. Her kan børn og deres voksne i alle aldre lege sammen og blive klogere på den maritime verden gennem levende og legende museumsformidling.

Læs mere

Kamp og kultur

Gerlevs center for Kamp & Kultur arbejder med udvikling af børn og unges fysiske kampe i spændingsfeltet mellem kampkunst, kampleg og movement culture. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til kampens dannende kvaliteter, og vi tilbyder kurser, oplæg og uddannelsesforløb for alle, der arbejder med bevægelse, idræt og pædagogik.

Læs mere

Byens Leg

Byens Leg (2012-2015) havde til formål at få Danmark til at genopdage legen som en fælles fysisk aktivitet. I løbet af de 4 år blev der etableret partnerskaber i mere end 25 kommuner over hele Danmark, med aktiviteter og kurser i byrummet, boligområder, dagtilbud, skoler, m.m. Mere end 200 unge, voksne, frivillige og professionelle har deltaget i kurset.

Læs mere

Kontakt os med spørgsmål, bestillinger eller andet